• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Jídelna

  Jídelníček:.

   28. 11. 2022 -  3. 12. 2022

   

  pondělí  28. 11.

  polévka boršč, zapečené těstoviny s masem, okurek, čaj

   

  úterý 29. 11.

  fazolová polévka, borůvkový lívanec, mléko, ovoce

   

  středa  30. 11.

  zeleninová polévka, losos na másle, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky, čaj

   

  čtvrtek 1. 12.

  pohanková polévka, pečené kuře, dušená rýže, ledový salát, čaj

   

  pátek  2. 12.

  houbová polévka, dušená kapusta, moravský vrabec, chléb, mošt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace

  Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

  IZO:                          181 062 534

  číslo jednací:

  vypracovala:           Mgr. Lenka Nováková

  účinnost od:           6.1.2017

   

  Základní ustanovení:

  Vnitřní řád je platný od 6.1.2017.

   

  Školní stravování se řídí zákonem

            -    č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

                  a jiném vzdělávání

            -    vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich 

                  úhradě v příspěvkových organizacích zřízenými územními

                  samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

            -    vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších

                  předpisů

            -    vyhláškou č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění

                  pozdějších předpisů

            -    vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací 

                  služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

                  epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů 

            -     nařízení EU č.852/2004 o hygieně potravin

            -     směrnicí 200/89 ES, směrnicí 1169/2011 EU o alergenech 

   

  Školní jídelna zajišťuje stravování pouze ve dnech školního vyučování.

   

  Rozsah stravovacích služeb:          oběd – polévka, hlavní chod, nápoj, podle

                                                                      možnosti salát, kompot, ovoce, moučník

                                                                      nebo dezert

  Finanční limity pro jednotlivé věkové skupiny strávníků:

  žáci      7 – 10 let

  31,- Kč

  žáci    11 – 14 let

  36,- Kč

   

  Podmínky přihlášení a odhlášení stravy:

  Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování, která mu bude předána v ZŠ, kde se stravuje. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje.

  Odhlášení stravy žáků v době nemoci se provádí osobně či telefonicky na telefonním čísle 582 368 929 každý pracovní den v době od 7:30 hodin do 13:00 hodin, oběd pro následující den je nutné odhlásit nejpozději do 10:00 hodin předchozího dne.

  Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

  První den neplánované nepřítomnosti (nemoc, úraz) je možné oběd odebrat do jídlonosiče.

   

  Způsob placení stravného:

   

  Platba stravného probíhá zasláním zálohy od jednotlivých strávníků pod přiděleným variabilním symbolem na účet školní jídelny (mateřská škola) nebo hotově v kanceláři školní jídelny-výdejny vedoucí školní jídelny.

  Přeplatky stravného se vrací pouze žákům, kteří ukončí docházku v základní škole. U ostatních, kteří pokračují v docházce, se přeplatky automaticky převádějí na další školní rok.

   

  Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna:

  V těchto dnech nemají žáci nárok na zvýhodněnou cenu stravného, proto jsou automaticky odhlášeni.

  Jídelní lístek: 

  Jídelníček na každý aktuální týden je vyvěšen ve školní jídelně a uveřejněn na webových stránkách školy.

  Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

   

  Právo na vstup do školní jídelny:

  Do školní jídelny mají právo na vstup pouze osoby, které se zde stravují. Žáci chodí do jídelny v doprovodu pracovníka, který vykonává dozor ve školní jídelně.

  Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují. Výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky.

   

  Provoz a vnitřní režim školní jídelny-výdejny:

  výdejní doba pro žáky

  11:25 – 13:00

  výdejní doba do jídlonosičů (pro nemocné žáky)

   

  12:00 – 12:25

   

  Výdej stravy zajišťuje pracovnice výdejny stravy, dbá na dodržování zásad provozní hygieny a postupu stanoveného v systému kritických bodů, používá ochranné pracovní prostředky.

  Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.

  Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny.

            

   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků:

   

   1.  Strávník je seznámen s vnitřním řádem školní jídelny, který je k dispozici 

         na vývěsce před školní jídelnou a na webových stránkách  školy,

         a řídí se jím.

   2.  Strávník má k dispozici jídelní lístek na aktuální týden

   3.  Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí školní

        jídelny-výdejny a dalších zaměstnanců školy.

   4.  Při příchodu se posadí na jim určené místo v jídelně a dodržují zásady

        slušného chování.

   5.  Strávníci jsou povinni se chovat ve školní jídelně ohleduplně, v souladu

        s hygienickými a společenskými pravidly k dospělým i ostatním

        strávníkům.

   6.  Konzumace jídel a nápojů probíhá u stolů vsedě, v jídelně platí zákaz vynášení

        jídel mimo budovu.

   7.  Problémy a připomínky strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi nebo

        vedoucí ŠJV.

   8. Po skončení oběda jsou strávníci povinni odnést použité nádobí na určené

        místo a vytřídit jej. Nesmí jej vynášet ze školní jídelny.

   9. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na    

        majetku školní jídelny.

  10. Každý úraz oznámí poškozený nebo svědek neprodleně dozorujícímu

        pedagogovi. Ten použije lékárničku z místnosti školnice a v případě nutnosti

        dohodne s vedením školy sepsání záznamu o školním úrazu.  

  11. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují. Výjimku tvoří

         pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky.

   12. Ve všech prostorách školy, tedy i ve školní jídelně, platí přísný zákaz kouření,

         používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

   

  Závěrečná ustanovení:

  Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

  S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu školní jídelny a na webových stránkách školy.

  Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny ředitelky školy a příslušného dozoru.

  Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 6. 1. 2017