• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Půjdu do školy

   

  Upozoňujeme na termín zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 !

  Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona vobdobí od 1. dubna do 30. dubna 2022.

  Zápis do ZŠ Kralice na Hané se bude konat ve čtvrtek 7.4.2022 od 14:00 hodin v budově školy.

  ZÁPIS

  - FORMÁLNÍ ČÁST – vyplnění žádosti o základní vzdělávání, přidělení registračního čísla, vyplnění zápisového lístku, poučení o možnosti odkladu PŠD a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

  - MOTIVAČNÍ ČÁST – rozhovor s dítětem – nejvýše 20 min, další činnosti – max 60 min. Předání informací o pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

  Co mám k zápisu přinést?

  RODNÝ LIST DÍTĚTE

  OBČANSKÝ PRŮKAZ

  Co budu jako zákonný zástupce dítěte (rodič) vyplňovat?


  a) ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁ  pokud moje dítě nastoupí ve školním roce 2022/2023  do 1. ročníku

  b) ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, v případě, ze mému dítěti byl navržen vyjádřením PPP OK (pedagogicko-psychologické poradny) odklad školní docházky o jeden školní rok.

  Zákonný zástupce v tomto případě doloží k žádosti o odklad toto vyjádření PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

   

  Rozhodnutí o přijetí žáka, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem (přiděleno u zápisu) na nástěnce a webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale ti je mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy.

  Odklad PŠD

  Rodiče mají právo požádat o odklad povinné školní docházky nejpozději do 30. dubna 2022. O odkladu rozhoduje škola svým ředitelem na základě vyjádření příslušného poradenského zařízení (PPP OK) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Předčasný nástup

  Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 musí mít k předčasnému nástupu plnění povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), děti narozené od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 současně i doporučení odborného lékaře.

  Proč dát dítě do základní školy v naší obci, kde žijeme?


  Protože naše škola v Kralicích na Hané nabízí žákům:

  • podnětné prostředí ve škole rodinného typu
  • školu plnou kamaráků, se kterými se budou setkávat i odpoledne v naší obci
  • ranní a odpolední školní družinu a pestou nabídku zájmových kroužků
  • pobyt dětí na školní zahradě i v průběhu přestávek
  • výuku plavání ve více ročnících
  • dopravní výchovu (návštěva dětského dopravního hřiště)
  • projetkovou výuku (Eko-den, Týden zdraví, Evropský den jazyků a další)
  • zapojení do soutěží
  • modernizace výuky prostřednictvím výpočetní techniky pro každého žáka
  • internet pro žáky k přípravě výuky
  • školu v přírodě
  • školní kinihovnu pro žáky
  • návštěvy divadelních představení
  • tematické školní výlety a exkurze
  • výtvarné dílny pro děti i rodiče
  • sportovní soutěže pro žáky
  • projekty Ovoce do škol, Mléko do škol  a další

  Kdo bude vzdělávat naše děti v prvním ročníku?


  Vstřícná, zkušená a milá paní učitelka Mgr. Hana Půdová.

   

  Materiál - "Co potřebuje dítě znát při nástupu do školy":


  Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.


  Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.


  Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

  e-book o školní zralosti

   

  Přiložené soubory